Představení projektu

V Jihomoravském kraji působí řada subjektů, které spolupracují se subjekty v Dolním Rakousku a přispívají k rozvoji kraje. V minulosti byla tato spolupráce podporována programy PHARE CBC, INTERREG IIA, INTERREG IIIA a v současnosti operačním programem Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Tato spolupráce významně oživuje především periferní oblasti jednotlivých zemí a pomáhá zamezit negativnímu vlivu hranice na rozvoj regionu. Řada subjektů spolupracuje přes hranici i mimo uvedené programy.

Podporu přeshraniční spolupráce lze předpokládat i v dalším programovém období EU po roce 2013. Přínosem pro stávající partnerské země a jejich regiony bude bezpochyby kvalitní připravenost na toto období. Za tímto účelem Jihomoravský kraj společně s krajem Vysočina, zemí Dolní Rakousko, městem Vídní, Weinviertel Managementem a projektovým sdružením Waldviertel Management připravili v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 projekt „Partnerství Rakousko-Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+“ (akronym „Partner AT-CZ PRO 2013+“). Vedoucím partnerem je Jihomoravský kraj. Projekt je zaměřen na analýzu stavu přeshraniční spolupráce mezi subjekty na území Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, na analýzu potenciálu těchto vztahů (sítí) a definování společné strategie pro období po roce 2013. Výsledkem bude i doporučení organizačního zajištění budoucí spolupráce a součástí bude rovněž přehled klíčových projektů, které by měly být v období po roce 2013 řešeny. Doba realizace projektu je naplánována na období do roku 31.12.2013.

Výstupem projektu bude např.:

• Analýza sítí a potenciálu pro Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko, Vysočinu a Vídeň
• Analýza témat pro zajištění společných vedoucích projektů
• Doporučení regionální rozvojové strategie pro období po roce 2013
• Analýza právních a organizačních podmínek pro rozvoj přeshraniční spolupráce po roce 2013
• Akce pro širokou a odbornou veřejnost – 15 tematických workshopů, 3 konference